Понеділок, 23.09.2019, 02:17
Вітаю Вас, Гість

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

СТАНЦІЯ ЮНИХ ТЕХНІКІВ

м. Білої Церкви Київської області

         

Н А К А З

 

01.09.2017                                                                                                                                       № 46                 

                                                                       

 

Про організацію методичної роботи

з педагогічними кадрами в 2017/2018

навчальному році

 

Відповідно до наказу управління освіти і науки Білоцерківської міської ради № 127 від 28.08.2017р. «Про організацію і зміст науково-методичної роботи з педагогічними кадрами в закладах освіти м. Білої Церкви у 2017/2018 навчальному році»  на Станції юних техніків організована методична робота з педагогічними  кадрами.

Аналіз методичної роботи Станції юних техніків є цілісною системою взаємопов’язаних дій і заходів, які ґрунтуються на досягненнях науки, передового досвіду й конкретному аналізі діяльності керівників гуртків та спрямована на всебічне підвищення професійної майстерності кожного педагога, збагачення й розвиток творчого потенціалу педагогічного колективу закладу, досягнення оптимальних результатів освіти, виховання й розвитку майбутнього громадянина.

Методична робота спрямована на розв’язання таких завдань:

 • підвищення фахової майстерності керівників гуртків;
 • методична підтримка педагогічного пошуку;
 • впровадження нових напрямів і форм освітньої діяльності;
 • впровадження в навчальний процес інноваційних психолого-педагогічних технологій;
 • створення банку даних про обдарованих дітей.

Структура методичної роботи обумовлена цілями і завданнями, які стоять перед Станцією юних техніків, специфікою її діяльності. На основі анкетування складається план роботи, що передбачає докладне вивчення інноваційних педагогічних технологій та шляхів застосування їх на практиці.

У закладі здійснюється групова та індивідуальна робота. Вибір форм методичної роботи ґрунтується на діагностичному вивченні рівня професійної компетентності педагогічних працівників за допомогою таких методів, як: анкетування, тестування, співбесіда, спостереження та аналіз практичної діяльності педагогів.

Методична робота з педагогічними працівниками реалізується як через традиційні, так і нетрадиційні форми її організації. Використовуються  традиційні форми методичної роботи: засідання методичної ради, наставництво, засідання круглого столу, робота циклової комісії керівників шкільних гуртків  науково-технічного напряму, психолого-педагогічний семінар, консультпункт, школа керівника гуртка-початківця, творча група, майстер-клас, семінари-практикуми.

Серед інноваційних форм методичної роботи використовуються:

 • фестиваль педагогічних ідей;
 • методичний аукціон;
 • «мозковий штурм».

Основною формою методичної роботи є робота методичних об’єднань художньо-естетичного, науково-технічного, спортивно-технічного, дослідницько-експериментального та гуманітарного напрямів.

Протягом десяти років працювали майстер-класи керівників гуртків Станції юних техніків  для слухачів курсів підвищення кваліфікації Комунального вищого навчального закладу Київської обласної ради «Академія неперервної освіти», на яких педагоги закладу знайомили з інноваційними формами і методами організації гурткової роботи, надавали  допомогу у застосуванні нових технологій у навчальному процесі.

Взаємовідвідування педагогами виховних масових заходів та відкритих занять є справжньою школою обміну досвідом роботи. Обговорення цих  заходів -  невід’ємна частина роботи методичних об’єднань. 

            Методистом та директором Станції юних техніків були розроблені методичні рекомендації: «Науково-дослідницька діяльність. Розвиток мотивації вихованців», «Творчість –мова виховання», «Педагогічне проектування: форми і методи», «Макетування як розвиток креативних здібностей вихованців», «Мистецтво фотографії. Методичні рекомендації для гурткової роботи», «Виготовлення крил для аеродинамічних терезів: методичні рекомендації керівникам авіамодельних гуртків», «Інноваційна технологія виготовлення пристрою для заміру тяги повітряних гвинтів : методичні рекомендації керівникам авіамодельних гуртків», «Види та правила фотомистецтва: методичні рекомендації керівникам фото  гуртків», «Правила композиції фотокадру: методичні рекомендації керівникам фото  гуртків».

Самоосвіта, знайомство керівників гуртків з новинками методичної та наукової літератури залишається невід’ємною частиною роботи методичних об'єднань. У закладі впроваджується метод «Портфоліо» як спосіб оцінювання професіоналізму  керівника гуртка.  

Створенню умов для вдосконалення педагогічної майстерності керівників творчих об'єднань сприяє робота і циклової комісії шкільних гуртків, яка працює на Станції юних техніків вже не перший рік. Керівники гуртків докладають зусилля, щоб усе цінне в роботі кожного наставника могли побачити колеги і застосувати в своїй діяльності. Вони ведуть із педагогічними працівниками змістовне наукове вивчення відповідного напряму діяльності, залучають педагогів до освоєння нових навчальних технологій.

Особлива увага приділяється адаптації молодих педагогів. З цією метою на Станції створено школу керівника гуртка-початківця, запроваджено діагностування основних труднощів, які виникають в роботі, плануються шляхи їх усунення, проводяться індивідуальні та групові консультації. Керівники гуртків постійно займаються  самоосвітою, підвищують свій професійний рівень, педагогічну майстерність, удосконалюють діючі навчальні програми гуртків науково-технічного напряму, розробляють авторські навчальні програми з урахуванням запитів та потреб вихованців.

У зв’язку з цим

 

Н А К А З У Ю:

 

 1. Методисту Станції юних техніків Солодовенко О.А.:

1.1. спрямувати діяльність методичної служби на реалізацію науково-методичної проблеми: «Станція юних техніків – позашкільний заклад соціального розвитку учнів, їх самореалізації і професійного самовизначення»;

1.2. затвердити склад методичної ради (додаток № 1);

1.3. скласти план роботи методичної ради до 10.09.2017р.;

1.4. організувати методичну службу з педагогічними працівниками в  2017/2018н.р. у відповідності до структури (додаток № 2);

1.5. затвердити мережу постійно діючих форм роботи з педагогічними працівниками;

1.6. модернізувати зміст форм і методів навчально-виховного процесу на засадах гуманізації, демократизації та впровадження передових освітніх технологій;

1.7. створити сприятливі умови для організації роботи на СЮТ;

1.8. розробити програмне та методичне забезпечення роботи керівників гуртків;

1.9. впроваджувати новітні освітні технології навчання в роботу позашкільного закладу;

1.10. проводити дослідно-експериментальну діяльність;

1.11. створити лабораторію психолого-педагогічних досліджень;

1.12. створити необхідні умови для самоосвіти керівників гуртків.

 

2. Практичним психологам скоординувати роботу по наданню консультацій педагогічним працівникам, вихованцям та батькам.

 

3. Використовувати атестацію, майстер-класи, конкурси, змагання, виставки та інші форми і методи для вдосконалення професійної майстерності та підвищення результативності праці педагога, розвитку його творчості.

 

4. Продовжувати роботу над проектами: «Право і діти», «Впровадження інформаційних технологій у навчально-виховний процес позашкільного закладу», «Творча та інтелектуальна особистість».

 

6. Продовжити роботу над розвитком творчої активності педагогів, підвищення їх професійного рівня, компетентності; вироблення системи стимулювання та підвищення фахової майстерності («Положення про атестацію в позашкільних закладах»).

 

 

 

Директор Станції юних техніків                                            Л. А. Гордєй

 

З наказом ознайомлена                                        О. А. Солодовенко

                                                                                                       

Додаток 1

СКЛАД  МЕТОДИЧНОЇ  РАДИ

 

ГОЛОВА МЕТОДИЧНОЇ РАДИ:

Солодовенко О. А., методист;

 

 

ЧЛЕНИ МЕТОДИЧНОЇ РАДИ:

 1. Стихальська Л.М., практичний психолог;
 2. Пономаренко О.А., керівник гуртка авіамоделювання;
 3. Понізовцева С.В., керівник гуртка «Іграшки та сувеніри»;
 4. Власова М.В., керівник гуртка «Орігамі».

 

 

 

Додаток 2

 

пп

Форми методичної роботи

ПРОБЛЕМИ

Відповідальний

 1.  

Психолого-педагогічний семінар

«Соціалізація дітей та учнівської молоді в умовах сучасного позашкільного закладу»

«Активні Форми і методи навчання»

 

Психолог, методист

Жовтень

 

 

Методист, психолог

Лютий

 1.  

Проблемний семінар

«Соціально-педагогічні проблеми соціалізації на Станції юних техніків. Сім’я – провідний фактор соціалізації особистості».

 

Методист, психолог

Грудень

 

 1.  

Науково-практична конференція

«Реалізація проекту «Творча та інтелектуальна особистість»

Директор, методист, психолог

Квітень

 1.  

Семінар-практикум

 

«Метод проектів. Традиції, перспективи»

 

Директор, методист, психолог

Листопад

 1.  

Консультпункт

 

«Виховання духовності вихованців  в позаурочний час шляхом застосування інтерактивних форм роботи». «Участь вихованців СЮТ   у МАН з технічного моделювання».

«Участь в обласному конкурсі на кращу методичну розробку з науково-технічної творчості»

 «Технічне моделювання як засіб формування технічних компетентностей вихованців»

 

Методист

Жовтень  

 

 

 

 

 

Методист

Листопад

 

Методист

Січень

 

 

 1.  

Школа керівника гуртка-початківця

 

Надання методичних рекомендацій з таких питань:

1. Виконання навчальних планів, програм.

2. Ведення конспекту заняття.

 

3. Резерви підвищення ефективності заняття.

 

Індивідуальні консультації педагогів-початківців.

 

Наставництво.

Розумовий розвиток дитини-вікові особливості та види патологій.

 

Методист,директор

Протягом року

 

 

Методист,директор

Протягом року

Методист, керівники гуртків

 

Вересень

 

 

Січень

Червень

 

 1.  

Творча група

 

Портфоліо в позашкільному навчальному закладі

 

Методист, керівники гуртків

Протягом року

 1.  

«Круглий стіл»

 

«Процес соціалізації. Місце і роль соціалізації у позашкільному навчальному закладі»

«Інтерактивні технології як засіб критичного мислення та розвиток творчого потенціалу вихованців»

Методист

Вересень  

 

 

Психолог.

Травень

 1.  

Майстер-класи

 

1.«Використання інформаційно-комунікаційних технологій на заняттях у гуртку орігамі та паперопластики».                         

2.«Методика проведення змагань. Авіамодельні змагання на першість міста».

 

Власова М.В.,

Стряхілєва Н.Б.,

Глек О.А.

Квітень

 

Конченко Д.В.

Березень, квітень, травень

 1.  

Циклова комісія

1. Спільна робота СЮТ та гуртків науково-технічної творчості освітніх закладів міста.

2. «Методика проведення змагань з науково-технічної творчості на прикладі авіамодельних змагань».

Психолог, методист

Жовтень

 

Методист,

Конченко Д.В.

Січень