Субота, 23.09.2017, 08:39
Вітаю Вас, Гість

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

СТАНЦІЯ ЮНИХ ТЕХНІКІВ

м. Білої Церкви Київської області

        Н А К А З

 

05.09.2016                                                          № 42                 

                                                              

Про організацію методичної роботи

з педагогічними кадрами в 2016/201навчальному році

 

Відповідно до наказу управління освіти і науки Білоцерківської міської ради № 89 від 29.08.2016р. «Про організацію і зміст науково-методичної роботи з педагогічними кадрами в закладах освіти міста у 2016/2017 навчальному році»  на Станції юних техніків організована методична робота з педагогічними  кадрами.

Аналіз методичної роботи Станції юних техніків є цілісною системою взаємопов’язаних дій і заходів, які ґрунтуються на досягненнях науки, передового досвіду й конкретному аналізі діяльності керівників гуртків та спрямована на всебічне підвищення професійної майстерності кожного педагога, збагачення й розвиток творчого потенціалу педагогічного колективу закладу, досягнення оптимальних результатів освіти, виховання й розвитку майбутнього громадянина.

Методична робота спрямована на розв’язання таких завдань:

 • підвищення фахової майстерності керівників гуртків;
 • методична підтримка педагогічного пошуку;
 • впровадження нових напрямів і форм освітньої діяльності;
 • впровадження в навчальний процес інноваційних психолого-педагогічних технологій;
 • створення банку даних про обдарованих дітей.

Структура методичної роботи обумовлена цілями і завданнями, які стоять перед Станцією юних техніків, специфікою її діяльності. На основі анкетування складається план роботи, що передбачає докладне вивчення інноваційних педагогічних технологій та шляхів застосування їх на практиці.

У закладі здійснюється групова та індивідуальна робота. Вибір форм методичної роботи ґрунтується на діагностичному вивченні рівня професійної компетентності педагогічних працівників за допомогою таких методів, як: анкетування, тестування, співбесіда, спостереження та аналіз практичної діяльності педагогів.

Методична робота з педагогічними працівниками реалізується як через традиційні, так і нетрадиційні форми її організації. Використовуються  традиційні форми методичної роботи: засідання методичної ради, наставництво, засідання круглого столу, робота циклової комісії керівників шкільних гуртків  науково-технічного напряму, психолого-педагогічний семінар, консультпункт, школа керівника гуртка-початківця, творча група, майстер-клас, семінари-практикуми.

Серед інноваційних форм методичної роботи використовуються:

 • фестиваль педагогічних ідей;
 • методичний аукціон;
 • «мозковий штурм».

Основною формою методичної роботи є робота методичних об’єднань художньо-естетичного, науково-технічного, спортивно-технічного, дослідницько-експериментального та гуманітарного напрямів.

Протягом десяти років працювали майстер-класи керівників гуртків Станції юних техніків  для слухачів курсів підвищення кваліфікації Комунального вищого навчального закладу Київської обласної ради «Академія неперервної освіти», на яких педагоги закладу знайомили з інноваційними формами і методами організації гурткової роботи, надавали  допомогу у застосуванні нових технологій у навчальному процесі.

Взаємовідвідування педагогами виховних масових заходів та відкритих занять є справжньою школою обміну досвідом роботи. Обговорення цих  заходів -  невід’ємна частина роботи методичних об’єднань. 

            Методистом та директором Станції юних техніків були розроблені методичні рекомендації: «Науково-дослідницька діяльність. Розвиток мотивації вихованців», «Творчість –мова виховання», «Педагогічне проектування: форми і методи», «Макетування як розвиток креативних здібностей вихованців», «Мистецтво фотографії. Методичні рекомендації для гурткової роботи.

Самоосвіта, знайомство керівників гуртків з новинками методичної та наукової літератури залишається невід’ємною частиною роботи методичних об'єднань. У закладі впроваджується метод «Портфоліо» як спосіб оцінювання професіоналізму  керівника гуртка.  

Створенню умов для вдосконалення педагогічної майстерності керівників творчих об'єднань сприяє робота і циклової комісії шкільних гуртків, яка працює на Станції юних техніків вже не перший рік. Керівники гуртків докладають зусилля, щоб усе цінне в роботі кожного наставника могли побачити колеги і застосувати в своїй діяльності. Вони ведуть із педагогічними працівниками змістовне наукове вивчення відповідного напряму діяльності, залучають педагогів до освоєння нових навчальних технологій.

Особлива увага приділяється адаптації молодих педагогів. З цією метою на Станції створено школу керівника гуртка-початківця, запроваджено діагностування основних труднощів, які виникають в роботі, плануються шляхи їх усунення, проводяться індивідуальні та групові консультації. Керівники гуртків постійно займаються  самоосвітою, підвищують свій професійний рівень, педагогічну майстерність, удосконалюють діючі навчальні програми гуртків науково-технічного напряму, розробляють авторські навчальні програми з урахуванням запитів та потреб вихованців.

У зв’язку з цим

Н А К А З У Ю:

1.Методисту Станції юних техніків:

1.1. спрямувати діяльність методичної служби на реалізацію науково-методичної проблеми: «Станція юних техніків – позашкільний заклад соціального розвитку учнів, їх самореалізації і професійного самовизначення»;

1.2. затвердити склад методичної ради (додаток № 1);

1.3. скласти план роботи методичної ради до 10.09.2016р.;

1.4. організувати методичну службу з педагогічними працівниками в  2016/2017н.р. у відповідності до структури (додаток № 2);

1.5. затвердити мережу постійно діючих форм роботи з педагогічними працівниками;

1.6. модернізувати зміст форм і методів навчально-виховного процесу на засадах гуманізації, демократизації та впровадження передових освітніх технологій;

1.7. створити сприятливі умови для організації роботи на СЮТ;

1.8. розробити програмне та методичне забезпечення роботи керівників гуртків;

1.9. впроваджувати новітні освітні технології навчання в роботу позашкільного закладу;

1.10. проводити дослідно-експериментальну діяльність;

1.11. створити лабораторію психолого-педагогічних досліджень;

1.12. створити необхідні умови для самоосвіти керівників гуртків.

 

2. Практичним психологам скоординувати роботу по наданню консультацій педагогічним працівникам, вихованцям та батькам.

 

3. Використовувати атестацію, майстер-класи, конкурси, змагання, виставки та інші форми і методи для вдосконалення професійної майстерності та підвищення результативності праці педагога, розвитку його творчості.

 

4.   Розпочати роботу над проектом «Творча та інтелектуальна особистість».

 

5. Продовжувати роботу над проектами: «Обдарована дитина», «Право і діти», «Впровадження інформаційних технологій у навчально-виховний процес позашкільного закладу».

 

6. Продовжити роботу над розвитком творчої активності педагогів, підвищення їх професійного рівня, компетентності; вироблення системи стимулювання та підвищення фахової майстерності («Положення про атестацію в позашкільних закладах»).

 

 

 

Директор Станції юних техніків                            Л. А. Гордєй

З наказом ознайомлена                                       О. А. Солодовенко

                                                                                                       

Додаток 1

СКЛАД  МЕТОДИЧНОЇ  РАДИ

 

ГОЛОВА МЕТОДИЧНОЇ РАДИ:

Солодовенко О. А., методист;

 

ЧЛЕНИ МЕТОДИЧНОЇ РАДИ:

 1. Федорченко Н.М., практичний психолог;
 2. Стихальська Л.М., практичний психолог;
 3. Пономаренко О.А., керівник гуртка авіамоделювання;
 4. Понізовцева С.В., керівник гуртка «Іграшки та сувеніри»;
 5. Власова М.В., керівник гуртка «Орігамі».

 

Додаток 2

пп

Форми методичної роботи

ПРОБЛЕМИ

Відповідальний

 1.  

Психолого-педагогічний семінар

«Патріотичне виховання як складова частина загального виховного процесу в сучасних умовах розвитку України»

«Інтерактивні технології – шлях до формування творчої особистості вихованця»

 

Психологи, методист

Жовтень

 

 

Методист, психологи

Лютий

 1.  

Проблемний семінар

«Технології впровадження проекту «Творча та інтелектуальна особистість». Розробка і вровадження ефективних засобів і технологій пошуку, навчання, виховання й самовдосконалення обдарованих дітей та молоді».

 

Методист, психологи

Грудень

 

 1.  

Науково-практична конференція

«Реалізація проекту «Творча та інтелектуальна особистість»

Директор, методист, психолог

Квітень

 1.  

Семінар-практикум

 

«Інноваційні підходи до виховання учнівської молоді в умовах сучасного позашкільного закладу»

 

Директор, методист, психологи

Листопад

 1.  

Консультпункт

 

«Виховання духовності вихованців  в позаурочний час шляхом застосування інтерактивних форм роботи». «Участь вихованців СЮТ   у МАН з технічного моделювання».

«Участь в обласному конкурсі на кращу методичну розробку з науково-технічної творчості»

 «Технічне моделювання як засіб формування технічних компетентностей вихованців»

 

Методист

Жовтень  

 

 

 

 

 

Методист

Листопад

 

Методист

Січень

 

 

 1.  

Школа керівника гуртка-початківця

 

Надання методичних рекомендацій з таких питань:

1. Виконання навчальних планів, програм.

2. Ведення конспекту заняття.

 

3. Резерви підвищення ефективності заняття.

 

Індивідуальні консультації педагогів-початківців.

 

Наставництво.

Розумовий розвиток дитини-вікові особливості та види патологій.

 

Методист,директор

Протягом року

 

 

Методист,директор

Протягом року

Методист, керівники гуртків

 

Вересень

 

 

Січень

Червень

 

 1.  

Творча група

 

Портфоліо в позашкільному навчальному закладі

 

Методист, керівники гуртків

Протягом року

 1.  

«Круглий стіл»

 

«Інноваційні підходи до виховання учнівської молоді в умовах сучасного позашкільного закладу»

«Інтерактивні технології як засіб критичного мислення та розвиток творчого потенціалу вихованців»

Методист

Вересень  

 

 

Психологи.

Травень

 1.  

Майстер-класи

 

1.«Використання інформаційно-комунікаційних технологій на заняттях у гуртку орігамі».                         

2.«Методика проведення змагань. Авіамодельні змагання на першість міста».

 

Власова М.В.

Квітень

 

Конченко Д.В.

Квітень

 1.  

Циклова комісія

1. Спільна робота СЮТ та гуртків науково-технічної творчості освітніх закладів міста.

2. Інтерактивні технології – шлях дол. Формування творчої особистості вихованця.

Психолог, методист

Жовтень

 

Методист

Січень